+372 5 - 2000 - 99 UPITAJA TELLIMINE

1. Tellija vastutab tõste- ja laadimistööde eeskirjade täitmise ja kinnipidamise eest.
2. Tellija kohustub täitma ja allkirjaga kinnitama Üleandmise-Vastuvõtu Akti selleks volitatud
isiku poolt ning tasuma vastavalt allkirjastatud aktile koostatud arved tähtaegselt.
3. Tellija taotleb vajalikud load ja tellib objektile vastavalt eeskirjades ettenähtud ametkondade
esindajad ja vastutab tööde teostamist reguleerivate õigusaktide, s.h. riiklike ning teostavate
tööde asukohajärgsete kohalike omavalitsusorganite õigusaktide nõudeid.
4. Tellijal ei ole õigus sundida mehhanismi juhil teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide
õigusaktidega (k.a. likluseeskirjad).
5. Tellija vastutab töötamisel tänavatel ja teedel objekti ning tehnika tähistamise eest
liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt eeskirjadele.
6. Tellija kannab kulutused, mis kaasnevad mehhanismide ja lisaseadmete transportimisel
objektile (iseseisev sõiduaeg või treilervedu )
7. Rendiaega arvestatakse 30 minutise täpsusega.
8. Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest
lisatasu vastavalt hinnakirjale
9. Mehhanismi põhjalikul määrdumisel objektil, hüvitab masina pesu tellija .
10. Masinad, mis jäävad peale tööaega tellitud objektile tuleb Tellija poolt varustada valvega.
Vastasel juhul transporditakse mehhanism baasi ja tellimuse maksumusele lisandub
transporditasu.
11. Tellijal on kohustus toimetada mehhanismi operaator, masina jäämisel objektile, tööpäeva
lõppedes baasi ja alguses objektile, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
12. Kõik pretensioonid tellitud masina ning juhi töö kvaliteedi vms. kohta peavad olema koheselt
kirjalikult esitatud ja vajadusel tõestatavad. Pretensioonide lahendamiseks tuleb koheselt
objektile kutsuda ka ettevõtte esindaja või teavitada telefoni teel problemist . Maksimaalne
pretensioonide esitamise aeg on 48 tundi peale intsidenti. Hilisemad pretensioonid ei kuulu
rahuldamisele.
13. Tellija kohustub tasuma remondikulud, kui on tõestatud, et mehhanismi vigastused on tingitud
objekti iseärasustest, millest pole operaatorit eelnevalt teavitatud (nt rehvi purunemine
teravate esemete tõttu).
14. Tellija peab tellimisel teavitama laaditava /tõstetava vara väärtusest kui see ületab 50,000.00
eurot. Suurema väärtusega vara laadimisel/tõstmisel täiendava vastutuskinldustuse summa
lisandub tööde hinnale eelneva kooskõlastuse alusel
15. Rendile andja andmed:
Upitaja OÜ
Reg. nr: 10482572
Rendimasinate asukoht : Keevise 10. Tallinn


Kontaktisik: Ahti Pihkva ( 5 2000 99)